Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice
tel.: (+48 83) 357 19 67
fax: (+48 83) 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl
serwis www: losice.praca.gov.pl
NIP: 537 16 18 010
REGON: 030017744

Korespondencja

Treść

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące: 

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.
 
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: 
 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi;
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy. 

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi. 
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

   
Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach informuje, że przetwarza dane osób zarejestrowanych w Urzędzie, zgromadzone w zbiorach danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów: 
 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1429 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) 
 oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH 

  
Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016 r., L. 119, poz. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż: 
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach z siedzibą w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, e-mail:  walo@praca.gov.pl,  tel. (83) 357 19 67 jest: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach;
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Daniela Koguciuka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach. Z IOD można się kontaktować kierując korespondencję drogą elektroniczną pod adres e-mail: inspektor@cbi24.pl lub składając pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody; 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celach ustawowych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego przede wszystkim w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zmianami), aktach wykonawczych do tej ustawy, przepisach nakładających inne zadania, obowiązki i prawa;
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane  mogą być  przekazywane  podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych oraz innym podmiotom ustawowo uprawnionym;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane wskazanych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ale nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji;
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  a) dostępu do treści swoich danych, 
  b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 
  c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), 
  d) ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, 
  e) przenoszenia danych osobowych, 
  f)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
  oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora;
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie wsparcia i usług na podstawie prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze wsparcia i usług Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach;
 11. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane przez oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij